Wednesday, May 10, 2006

Marc Chagall: Grafika

Marc Chagall: Grafika Marc Chagall: Grafika. "...Chagallovi bylo 33 let, když ho Ambroise Vollard požádal, aby vytvoøil své první grafické tisky v technice leptu. O tøicet let pozdìji, když bylo Chagallovi 63 let, pøišel k paøížským tiskaøùm bratøím Mourlotùm a zaèal se uèit technice litografie. Do svých 98 let vytvoøil  v grafických technikách monumentální dílo, obsahující nìkolik tisíc mistrovských prací, které dodnes udivují svým rozsahem a jedineèností." (cz)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home